Skolinspektionens årsrapport

Skolinspektionen visar på omfattande brister inom särskilt stöd.

Skolinspektionens rapport för 2022 har publicerats, i vilken flera av landets skolor granskas. Resultatet visar på att hälften av skolorna inte följer lagens krav och att nio av tio skolor behöver utveckla arbetet för att möta Skolinspektionens kvalitetskriterier. Några av de största bristerna finns inom extra anpassning och särskilt stöd.

Bristerna beror delvis på ett stort antal obehöriga lärare, vilket minskar möjligheterna att ge elever det stöd som de är berättigade till. Det har även funnits fall där utredningar och tillämpningar av stöd inte har fullföljts av skolledningen. I rapporten påvisas exempelvis att många elever inte har fått utredningar om särskilt stöd genomförda, trots påtryckningar från lärare. Vissa elever har trots genomförda utredning inte heller fått stödinsatser enligt beslut.

De brister som Skolinspektionen har identifierat medför en stor risk för att elever i behov av stöd inte når kunskapsmålen. Denna konsekvens är mycket allvarligt eftersom alla elever har rätt till både stöd och utmaningar efter förutsättningar och behov. Trots detta är extra anpassning och särskilt stöd inte ett fokusområde framåt, men Skolinspektionen kommer däremot att arbeta med hur skolorna ska säkerställa behöriga lärare. De kommer även att öka de fysiska granskningarna av skolor runt om i landet.

Ta del av hela rapporten här.