Kunskap och forskning

Här har vi samlat länkar till sidor med kunskap och forskning om funktionsnedsättningar. Om någon länk inte fungerar eller om du har tips på andra bra länkar, maila till info@rbu.se.

 

1177 Vårdguiden om funktionsnedsättningar hos barn

1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. De har en särskild sida som handlar om funktionsnedsättningar hos barn.

1177:s Vårdguidens webbplats

 

CERTEC

Certec är en del av Institutionen för Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola. Forskningsområdet är rehabiliteringsteknik, det handlar om människa, teknologi, pedagogik och design i ett funktionshinderperspektiv.

Certecs webbplats

 

CPUP – Uppföljningsprogram för personer med CP

CPUP är ett uppföljningsprogram för personer med cerebral pares. Programmet startades 1994 som ett samarbete mellan barnortopedin och habiliteringen. Bakgrunden var att man såg ett flertal barn med CP vars höfter gått ur led och som fått svåra muskelförkortningar.

CPUP:s webbplats

 

HAREC – ett sydsvenskt centrum för funktionshinderforskning

HAREC, Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning, bildades 1997 för att främja och samordna vetenskapliga insatser på handikappområdet. Handikapp- och rehabiliteringsforskningen vid universitet och högskolor i södra Sverige är omfattande och dynamisk. Forskningen spänner över ett vitt spektrum av forskningsfält och drivs av högt kvalificerade seniora forskare, men också av många yngre doktorander. HAREC för samman skilda forskningsområden som juridik, medicin, samhällsvetenskap, teknik och vårdvetenskap.

Harecs webbplats

 

Mun-H-Center

Nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta hälsotillstånd och en del av specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland.

Mun-H-centers webbplats

 

Nka

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Idén är att skapa och utveckla möten mellan anhörigvårdare, brukare, beslutsfattare, forskning och personal inom anhörigstöd och äldreomsorg.

Nka:s webbplats

 

NNDR -A multidisciplinary network of disability researchers

Nordic network of disablity studies är ett tvärvetenskapligt nätverk med forskare inom funktionsnedsättning. Fokus är kulturella, samhälleliga och miljömässiga dimensioner av funktionshinder och marginalisering. Syftet med NNDR är att främja forskning och utveckling inom området funktionshinder.

Nordic network of disablity studies webbplats (på engelska)

 

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd innehåller information om över 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd.

Socialstyrelsens webbplats

 

Svenska nätverket för handikappforskning

Forskning och utbildning om funktionshinder och handikapp bedrivs på många universitet och högskolor i Sverige. Det Svenska nätverket för handikappforskning är ett forum för mångvetenskapliga kontakter och samverkan mellan olika forskare och lärosäten i Sverige.

SNHF:s webbplats

 

Syskonkompetens

Webbplatsen Syskonkompetens riktar sig till alla som är intresserade av att ta del av kunskap om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning. Den är framtagen av Ågrenska, se nedan.

Webbplatsen Syskonkompetens

 

Ågrenska – Nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser

Ett komplement till den offentliga vården och övriga samhällets stöd. Ågrenska samlar in, utvecklar och sprider kunskap samt arbetar nationellt och internationellt för en positiv samhällsutveckling kring rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Ågrenskas webbplats