Barnhjälpen Tanzania

Genom Barnhjälpen Tanzania arbetar RBU för att stötta barn i Tanzania födda med ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Det är ett mångårigt projekt med mål att nå och hjälpa barnen, bryta fördomar och isolering samt möjliggöra lämplig vård. Arbetet utgår från barnkonventionen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För bästa genomslag och långsiktighet arbetar vi med föräldrar och ungdomar, andra organisationer och beslutsfattare på lokal nivå såväl som nationellt.

Senaste nytt i projektet: Ina och Liiso Åkerberg har bestigit Afrikas fjärde högsta berg och samlat in totalt 102 646 kr för att bygga ett rehabcenter, House of Hope, i Haydom. Läs mer här.

Varför stöttar RBU familjer i Tanzania?

I Tanzania föds över 5 000 barn med ryggmärgsbråck och hydrocefalus per år. Många av barnen göms undan och dör. Mödrar skuldbeläggs och stöts ut ur gemenskapen. Familjer splittras och flera hamnar i fattigdom.

RBU har sedan 1955 samlat och stöttat familjer i Sverige med barn som har rörelsehinder. Vi utbyter erfarenheter, upplyser om föräldrars och barns rättigheter samt påverkar politiker och makthavare. Vår vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.

Styrkan är erfarna och kunniga föräldrar som oavlönat hjälper andra och tillsammans bygger ett bättre samhälle. Det går ut på att överföra kunskaper, förändra attityder och värna barns rättigheter, i Sverige såväl som i Tanzania.

Vad gör RBU Barnhjälpen Tanzania?

Vi stöttar uppbyggnad och utveckling av ASBAHT, en nationell föräldraorganisation i Tanzania motsvarande RBU. ASBAHT uppsöker barnen och vägleder föräldrarna att söka vård för sitt barn. Vid behov stöttar vi med finansiering av operation, vård och eventuella hjälpmedel. Föräldrar och vuxna runt barnet instrueras i livsavgörande eftervård och habilitering via SHIP, ett gemensamt program för koordinering och kommunikation kring barnets vård och utveckling.

I samarbete med ASBAHT uppmuntrar vi ungdomar att delta i ungdomsgrupper för att påverka sin framtid. Man tränas i egenvård och livskunskap, vilket ökar självständighet och möjligheter till skolgång samt sysselsättning och försörjning senare.

Föräldrautbildning med ASBAHT på MOI-sjukhuset, Dar es Salaam

Föräldrautbildning med ASBAHT på MOI-sjukhuset, Dar es-Salaam.

Vad är ryggmärgsbråck och hydrocefalus?

Ryggmärgsbråck är en medfödd diagnos med förlamning i delar av underkroppen, inkontinens och hydrocefalus som vanlig följd.

Hydrocefalus utvecklas vid hjärnhinneinflammation efter obehandlad malaria, blödningar i hjärnan, tumörer och infektioner. Det kan ge rörelsenedsättning, synnedsättning eller blindhet samt kognitiva svårigheter. I vissa fall försvinner talförmågan.

Behandling och vård

Ryggmärgsbråck måste opereras när barnet är nyfött. Hydrocefalus behandlas kirurgiskt även det så snart det upptäcks. Därefter behövs utbildning i att hantera kontinensen genom kateterisering och tarmtömning samt efterbehandling så som shuntuppföljning, sårvård, sjukgymnastik.

Komplikationer och andra utmaningar

Att födas med ryggmärgsbråck i Sverige är tufft. Att födas med det i Tanzania innebär ofta en kamp för livet eller ett livslångt utanförskap. Kunskapen om rätt vård är bristfällig och tillgången är begränsad både personellt, geografiskt och inte minst ekonomiskt. En vanlig dödsorsak bland personer med ryggmärgsbråck är njurskador efter upprepade urinvägsinfektioner.

Att inte kunna hålla sig torr är ett stort socialt problem. Av barnen i Tanzania med ryggmärgsbråck och/eller hydrocefalus går inte fler än 10 % i skolan.

Mer om projektet

RBU Barnhjälpen Tanzania finansieras av SIDA, Forum Syd, MyRight och RBU. Projektet står för egeninsatsen (14 procent av de totala kostnaderna) som ska finansieras via insamlade medel.

Projektgruppen består av föräldrar och unga vuxna som själva har ryggmärgsbråck och hydrocefalus. De utför projektarbetet oavlönat. Den största insatsen görs från skrivbordet i Sverige. En gång om året gör gruppen en resa för kunskapsutbyte och uppföljning.

Så hjälper du till

Privatpersoner eller företag kan stötta ekonomiskt med valfritt belopp. Ditt stöd går direkt till egeninsatsen som RBU har att betala årligen under projektperioden 2018-2021. Eventuellt överskott går till en pott för operation och vård av barn där ekonomiskt utrymme saknas i familjen.

Swish 123 031 60 67
PG 90 00 71-2
Märk gåvan Tanzania

Logotyp Svensk Insamlingskontroll 90-konto

Informationsmaterial

Ladda ned informationsblad för utskrift

Ladda ned folder om RBU Barnhjälpen Tanzania

Kontakt

Liiso Åkerberg, projektledare
+46 70 456 70 40
Tanzania@rbu.se

RBU Barnhjälpen Tanzania på Facebook