×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRemissvar om nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Publicerad: 24-maj-2019

RBU har svarat på regeringens förslag om att upprätta en nationell institution som bevakar rättigheterna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Enligt CRPD ska länder som antar konventionen upprätta en oberoende mekanism som ska främja, skydda och övervaka rättigheter som ges genom konventionen. Sverige har ännu inte upprättat någon sådan mekanism varpå regeringskansliet nu skickar ut promemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige på remiss för att inhämta yttranden inför upprättandet.

RBU har lämnat in ett remissvar där vi bland annat lyfter fram följande:

  • Att det är viktigt att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt CRPD och upprättar en institution som främjar, skyddar och övervakar rättigheterna i CRPD.
  • Att CRPD ska genomsyra hela institutionens uppbyggnad och verksamhet så att människor med funktionsnedsättning får faktisk representation inom institutionen.
  • Att rättighetsfrågor knutna till CRPD måste få större spridning i riksdagen jämfört med idag. Särskilt rapporteringen som rör CRPD måste därför komma samtliga riksdagsutskott till handa för att användas i sin ordinarie verksamhet.

Läs RBU:s remissvar som PDF