Regeringsbudget 2024: Barn med funktionsnedsättning blir återigen svikna av politiker

Under onsdagen överlämnade Sveriges regering kommande års budgetproposition till riksdagen. I denna framgår att ersättningen för den personliga assistansen höjs med blygsamma 2,5% under 2024.

Samtidigt som assistansersättningen endast får en svag höjning så höjs lönerna för assistenter betydligt mer. Att lönerna höjs är naturligtvis bra, men med en schablonersättning som på många år inte ens följt löneutvecklingen så blir effekten att assistansen snabbt urholkas.

En allvarlig följd av detta blir att barn med personlig assistans får ett sämre liv. Kvalitén på utförd assistans försämras, och det rejält. Det råder redan nu en oerhörd brist på assistenter i hela landet. Föräldrarna skriker efter personal till sina barn. Möjligheterna att kunna ge en skälig lön har försämrats under många år vilket försvårar möjligheterna att kunna rekrytera. Tyvärr ser RBU inte heller någon förbättring framåt med nuvarande politik.

– Som förbundsordförande för RBU och pappa kan jag inget annat än att undra vad politiker, myndigheter och domstolar har emot barn med funktionsnedsättning, säger RBU:s förbundsordförande Johan Klinthammar. Att ett samhälle medvetet och systematiskt ger sig på en grupp i samhället som har det riktigt tufft är inget annat än en katastrof. Och dessvärre gör de detta fullt medvetna om konsekvenserna.

Barnkonventionen som är svensk lag säger följande:

”Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.”

Här bryter Sverige tydligt mot lagen, och sviker barn med funktionsnedsättning.