Ny utlysning i RBU:s forskningsstiftelse!

Ny utlysning i RBU:s forskningsstiftelse med fokus på samhällsrelaterad forskning

RBU:s forskningsstiftelse stödjer forsknings- och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följder av funktionsnedsättningar. Likaså arbete som förbättrar funktion, livskvalitet och hälsa samt ökar delaktigheten för barn och ungdomar. Den huvudsakliga målgruppen för forskningen bör vara barn och ungdomar upp till cirka 25 år. Med forskning menas forskning grundad på vetenskaplig metodik.

Medel kan även sökas för att arrangera vetenskapliga möten.

Vid urvalsprocessen sker en bedömning utifrån följande kriterier:

 1. Forskning angelägen för RBU:s medlemmar
 2. Projektet ska vara etiskt godtagbart
 3. Studie av ett relevant problem eller frågeställning
 4. Forskarens/forskargruppens kompetens med avseende på den föreslagna studien
 5. Relevant metodik

Forskningsstiftelsen ger företrädesvis inte bidrag till ren metodutveckling. Stiftelsen kommer att bedöma din ansökan bland annat utifrån om projektet har en påtaglig medlemsnytta för RBU:s medlemmar.

Forskningsstiftelsen vill gärna sprida den kunskap som kommer fram i projekten som stiftelsen helt eller delvis finansierar. Därför är förutsättningen att den som erhåller bidrag beskriver resultatet vid lämpligt tillfälle under projektets gång eller i anslutning till dess avslutande. Beskrivningen kan ske dels i RBU:s medlemstidning Rörelse, dels också om möjligt muntligen eller på annat sätt vid en av RBU:s konferenser. Den skriftliga beskrivningen i tidningen Rörelse ska ske i form av en populärvetenskaplig artikel vilken kan komma att publiceras på RBU:s hemsida.

Bidraget kan ha formen av ett stipendium eller som ett projektanslag, som administreras av forskningsutförarens arbetsgivare. Önskad form av stöd ska anges i ansökan där även eventuell administrationskostnad av stödet ska redovisas.

Stiftelsen har de senaste åren främst delat ut belopp av storleksordningen 30 000 – 100 000 kr. Även utdelning på uppemot 350 000 kr har förekommit. Notera att detta dock inte är en maxgräns för årets ansökan, utan kan ses som en vägledning kring beloppens storlek. Det finns heller en tidsgräns för inom vilken projektet behöver genomföras. 

Under 2023 kommer forskningsstiftelsen att prioritera ansökningar inom humaniora, samhällsvetenskap, ekonomi, sociologi, pedagogik och närliggande områden.

Sök bidrag

Sista datum för ansökan till RBU:s forskningsstiftelse är den 30 november 2023. Ansökan ska göras i ansökningsblanketten nedan. Fyll i ansökningsblanketten. Skriv inte mer än vad som ryms i rutorna, allt måste synas vid utskrift. Sänd ansökan och bilagor till info@rbu.se
Skriv Ansökan Forskningsstiftelsen i ämnesraden.

Till ansökan ska bifogas:

 • Forskningsprogram innehållande:
  – frågeställning
  – bakgrund
  – metod och tidsplan
  – eventuella preliminära resultat
  – projektets betydelse (max 4 sidor)
 • Projektledning och forskargruppens kompetens
 • Handledarens intyg i förekommande fall
 • Kostnadsspecifikation
  – övriga resurser
  – vad RBU:s forskningsstiftelses pengar kan bidra till

Forskningsstiftelsen blankett 2023