Försäkringskassan bryter mot lagen – igen!

I januari 2023 trädde nya regler i kraft som var tänkta att stärka barns rätt till personlig assistans.

Tidigare fanns det en regel om föräldraansvar inom personlig assistans, som innebar att barns behov skulle delas upp dels i grundläggande behov som berodde på ålder och därmed omfattades av föräldrarnas ansvar, dels i behov som berodde på en funktionsnedsättning som innebar rätt till personlig assistans. Det fanns inga riktlinjer eller regler för hur man skulle göra bedömningen och Försäkringskassans beslut blev oförutsebara och svåra att förstå. Regeln ledde till att många barn i behov av stöd nekades rätt till assistans då Försäkringskassan hänvisade att barnets behov av hjälp berodde på barnets ålder och inte en funktionsnedsättning.

De nya reglerna som infördes 2023 för att stärka barns rätt till assistans innebär att det i stället för föräldraansvar har implementerats ett föräldraavdrag. Föräldraavdraget är relativt lågt och innebär att det blir lätt att förutse hur stort föräldraavdraget kommer bli. Hur stort föräldraavdraget är beror på barnets ålder och framgår i en förordning. Enligt de nya reglerna ska barns grundläggande behov alltså bedömas precis som vuxna personers grundläggande behov – utan hänsyn till ålder. Barnets ålder beaktas i stället genom föräldraavdraget.

Trots den nya lagändringen fortsätter Försäkringskassan att bedöma barns grundläggande behov med hänsyn till barnets ålder samtidigt som de också tillämpar föräldraavdraget! Det innebär att Försäkringskassan både gör avdrag enligt de gamla reglerna om föräldraansvar, och samtidigt ett schablonavdrag enligt den nya lagen. Det är lagstridigt och innebär att barn felaktigt nekas personlig assistans.

Propositioner är en sorts utredning som görs innan en ny lag införs. Där står det vad som är syftet med lagen och hur lagstiftaren har tänkt att lagen ska fungera. När myndigheter och domstolar ska fatta beslut enligt lagen ska de bland annat följa instruktionerna som finns i propositionen. I propositionen om hur föräldraavdraget ska fungera står det att hjälpbehov som skulle kunna bero på barnets ålder inte ska brytas ut före föräldraavdraget, och att föräldraansvaret som en vårdnadshavare normalt har för ett barn på grund av barnets ålder istället beaktas genom det föräldraavdrag som görs (Prop. 2021/22:214, s.39.)  Trots det skriver Försäkringskassan i sina interna vägledande dokument, som deras handläggare använder när de fattar beslut om assistansersättning, att man ska göra ett avdrag enligt de gamla reglerna om föräldraansvaret innan man gör föräldraavdraget enligt de nya reglerna (Försäkringskassan, Assistansersättning, Vägledning 2003:6 Version 33, s.65–66.)

Vissa menar att missförståndet kring föräldraavdraget delvis uppstått på grund av ordvalet i lagändringen som också diskuterades i propositionen. I det ursprungliga förslaget skulle föräldraavdraget göras från ”barnets totala hjälpbehov”, regeringen ansåg dock att denna formulering var överflödig eftersom det ”ligger i sakens natur” att det är så regeln ska tillämpas och behöll den gamla formuleringen ”grundläggande behov”. Regeringen höll alltså med utredningens förslag rent innehållsmässigt, men ansåg att ordalydelsen var onödig (Prop. 2021/22:214, s.40).

Det går inte, varken juridiskt eller språkligt, att uppfatta lagstiftarens avsikt med införandet av föräldraavdraget på något annat sätt än att det ska ersätta den tidigare bedömningen av föräldraansvaret, och att barnets ålder därmed inte ska påverka bedömningen av hjälp med grundläggande behov. RBU har svårt att förstå Försäkringskassans ”tolkning” av de nya reglerna som något annat än en medveten strategi för att spara pengar på bekostnad av funktionsnedsatta barns rättigheter. Vi får in vittnesmål från våra medlemmar om att barn beviljas färre timmar assistans för att Försäkringskassan i praktiken både beaktar föräldraansvaret enligt de gamla reglerna och gör ett föräldraavdrag enligt de nya reglerna.

Det finns inget tolkningsutrymme när det gäller föräldraavdraget. Det framgår tydligt i lagen vad som gäller och vi kräver att Försäkringskassan respekterar funktionsnedsatta barns rättigheter och följer lagen!