RBU:s medlemsfond STÄNGD för i år

Fonden lämnar bidrag till barn och ungdomar (0-25 år) som är medlemmar i RBU och har en funktionsnedsättning.

Totalt delar fonden ut  500 kr -5 000 kr till den som beviljas bidrag. Alla som söker får inte bidrag. Riktlinjer för RBU:s medlemsfond.

Tack vare bland annat bidrag från Ellion Sweden står medlemsfonden kvar!

Ansökningstid
Ansökan är öppen mellan 1 januari – 1 mars varje år och ansökan ska vara RBU tillhanda senast den 1 mars. Ansökan görs på särskild blankett under den period ansökan är öppen.

Besked meddelas skriftligt senast den 30 juni, enbart till den som blivit beviljad medel.

Vem kan ansöka om bidrag?
Barn och ungdomar i åldrarna 0-25 år med funktionsnedsättning och som är medlemmar i RBU. Bidrag lämnas inte till familjemedlemmar utan funktionsnedsättning, grupper, organisationer eller institutioner

Vad får man ansöka om bidrag till?
Bidrag kan ges till rekreationsresor, fritidsaktiviteter, hjälpmedel för fritid som inte bekostas av stat, landsting eller kommun samt mjukvara till dator.

Bidrag ges inte till:
Bidrag ges inte för stöd som ska finansieras av stat, landsting eller kommun, inte heller för bilar och datorer. Bidrag beviljas inte till grupper, organisationer eller institutioner.

Måste man vara medlem i RBU för att ansöka om bidrag?
Ja, man måste vara medlem i RBU för att få bidrag. Observera att man inte kan bli beviljad bidrag två år i rad.

Hur länge har RBU:s Medlemsfond funnits?
Fonden inrättades år 2006.

Ifylld ansökan med bilagor skickas till
RBU/Medlemsfonden
Solna Torg 19, 8 tr.
171 45 SOLNA

Kontakt

Har du frågor om RBU:s medlemsfond? Kontakta RBU via e-post info@rbu.se eller telefon 08-677 73 00.