×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU:s forskningsstiftelse

RBU:s forskningsstiftelse stöder forsknings- och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följder av funktionsnedsättningar. Likaså arbeten som förbättrar funktioner, livskvalitet och hälsa samt ökar delaktigheten för barn och ungdomar. Den huvudsakliga målgruppen för forskningen bör vara barn och ungdomar upp till cirka 25 år. Med forskning menas forskning grundad på vetenskaplig metodik.

Medel kan även sökas för att arrangera vetenskapliga möten. Detta innebär bland annat att ansökningar för resebidrag eller bidrag för att delta i olika typer av möten prioriteras lågt av stiftelsen.

Vid urvalsprocessen sker en bedömning utifrån följande kriterier:

 1. Nyttjarnära forskning för RBU:s medlemmar
 2. Projektet ska vara etiskt godtagbart
 3. Studie av ett relevant problem eller frågeställning
 4. Forskarens/forskargruppens kompetens med avseende på den föreslagna studien
 5. Relevant metodik


Kriterierna 1 och 2 ska vara besvarade med JA för att vidare bedömning ska komma i fråga.

Projekt med inriktning på barn och ungdomar med rörelsenedsättning och därtill relaterade svårigheter prioriteras.

Forskningsstiftelsen ger företrädesvis inte bidrag till ren metodutveckling eller pre-kliniska projekt. Stiftelsen kommer att bedöma din ansökan bland annat utifrån om projektet har en påtaglig medlemsnytta för RBU:s medlemmar.

Forskningsstiftelsen vill gärna sprida den kunskap som kommer fram i projekten som stiftelsen helt eller delvis finansierar. Därför är förutsättningen att den som erhåller bidrag beskriver resultatet vid lämpligt tillfälle under projektets gång eller i anslutning till dess avslutande. Beskrivningen kan ske dels i RBU:s medlemstidning Rörelse, dels också om möjligt muntligen eller på annat sätt vid en av RBU:s konferenser. Den skriftliga beskrivningen i tidningen Rörelse ska ske i form av en populärvetenskaplig artikel vilken kan komma att publiceras på RBU:s hemsida.

Bidraget kan ha formen av ett stipendium eller som ett projektanslag, som administreras av forskningsutförarens arbetsgivare. Önskad form av stöd ska anges i ansökan där även eventuell administrationskostnad av stödet ska redovisas.

Stiftelsen har de senaste åren utdelat belopp av storleksordningen 30 000 – 50 000 kr. Detta ska inte ses som ett maxbelopp att söka, men är en vägledning om hur stora belopp som delats ut de senaste åren.

Sök bidrag
Sista ansökningsdag är den 1 april. Observera att ändringar kan ske i informationen fram tills dess. Ansökan ska göras i ansökningsblanketten nedan. Fyll i ansökningsblanketten nedan, skriv ut den, skriv under och skicka in den tillsammans med begärda handlingar. Skriv inte mer än vad som ryms i rutorna, allt måste synas vid utskrift! Sänd även ansökan och bilagor till info@rbu.se
Skriv Ansökan Forskningsstiftelsen i ämnesraden.

Till ansökan ska bifogas:

 • Forskningsprogram innehållande:
  – frågeställning
  – bakgrund
  – metod och tidsplan
  – eventuella preliminära resultat
  – projektets betydelse (max 4 sidor)
 • Projektledning och forskargruppens kompetens
 • Meritförteckning och förteckning över publicerade arbeten
 • Beslut från etisk kommitté
 • Handledarens intyg i förekommande fall
 • Kostnadsspecifikation
  – övriga resurser
  – vad RBU:s forskningsstiftelses pengar kan bidra till

 

Har du frågor, kontakta RBU via e-post  info@rbu.se eller per telefon 08-677 73 00.

Obs! Sista ansökningsdag är den 1 april 2019.

 

Blanketten sänds till:
RBU, Solna Torg 19, 8 tr, 171 45  Solna