Organisation

RBU finns i hela Sverige och bedriver verksamhet på alla nivåer i samhället, på riksplanet och lokalt i regioner och kommuner. Våra omkring 10 000 medlemmar är medlemmar i någon av organisationens distriktsföreningar. RBU:s vision är ”Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder”.

Distrikts och lokalföreningar
Sverige är geografiskt uppdelat mellan RBU:s distriktsföreningar. Inom distriktsföreningen kan en lokalförening bildas inom en eller flera kommuner.

Kongress
Kongressen är RBU:s högsta beslutande organ. Kongressen äger rum vart tredje år senast i maj månad. Distriktsföreningarna representeras vid kongressen av minst två ombud vardera. Läs RBU:s senaste kongressprotokoll från 2020.

Förbundsstyrelse (FS)
Mellan kongresserna sköter förbundsstyrelsen (FS) förbundets strategiska verksamhet. Styrelsen består av en förbundsordförande, sju ledamöter och fyra suppleanter.

Arbetsutskott (AU)
Inom förbundsstyrelsen utses ett arbetsutskott (AU) bestående av tre ledamöter. Arbetsutskottet bereder styrelsens ärenden, och har viss beslutsrätt.

Förbundskansli
RBU:s förbundskansli leds av en kanslichef som är anställd av förbundsstyrelsen.

RBU-forum
Varje år utom kongressår äger ett forummöte rum. Där samlas representanter för RBU:s distriktsföreningar för utbildning, samtal och gemenskap.

Stadgar
Våra stadgar för riksförbundet och för distrikts- och lokalföreningar i RBU hittar du om klickar på rubriken. Samtliga stadgar antogs av RBU:s kongress 2020.

Valberedning
Valberedningen nominerar ledamöter till förbundsstyrelsen och revisorer. RBU:s valberedning ska mellan kongresserna aktivt följa verksamheten inom förbundet.