Ny rapport om bilstöd

För första gången på över 20 år har en ny kartläggning av bilstödsprocessen publicerats. Rapporten som VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut, har tagit fram syftar till att kartlägga och sammanställa både vuxna och barns erfarenheter av bilanpassningar. Under projektets gång har en referensgrupp funnits tillgänglig där RBU:s styrelseledamot Jan Myhrman har ingått.

Bilstödet består av olika bidrag för att köpa eller anpassa ett fordon utefter behov och är något som beslutas och betalas ut av Försäkringskassan. I det statliga bilstödet ska ekonomiskt bidrag för inköp och anpassning av fordon, samt i vissa fall även utbildning, ingå för vuxna och barn som har en varaktig funktionsnedsättning och stora svårigheter att förflytta sig eller åka kollektivt. Den senaste kartläggningen av bilstöd som genomfördes i Sverige publicerades år 2001 och det har sedan dess saknats uppföljningar och rutiner för hur det anpassade fordonet faktiskt fungerar och nyttjas efter en viss tid. VTI:s nya rapport Bilförare och passagerare med behov av bilanpassning innefattar dels Försäkringskassans data över bilstöd, samt enkätsvar och intervjuer med vuxna med funktionsnedsättningar och föräldrar till barn som har det.

För 98% av respondenterna i studien har bilen stor eller mycket stor betydelse för familjens livskvalitet. Bilstödet är därför ett viktigt hjälpmedel som kan möjliggöra självständighet, frihet och en delaktighet i samhället för personer med rörelsenedsättningar. En majoritet av deltagarsvaren visar att de som har fått beviljad bilanpassning är nöjda med denna. Samtidigt har bilstödet dessvärre minskat under flera år, och i rapporten framkommer det mer specifikt att grundbidraget och anpassningsbidraget sjunkit kraftigt sedan 2017. Processen beskrivs av respondenterna som komplicerad, krävande och långdragen. Ofta krävs det att man som enskild individ behöver söka upp informationen på egen hand och därefter argumentera för sina behov. Konsekvenserna av att detta blir delvis att färre beviljas bilstöd, men även att färre personer söker stödet från första början.

Resultaten från VTI:s studie visar i förlängningen att ett minskat och försvårat bilstöd bidrar till att regeringens transportpolitiska funktionsmål inte uppfylls. Funktionsmålet innebär att transportsystemet ska vara en del av att skapa grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet för alla i samhället. Rapporten menar att det därför inte bara viktigt, utan även nödvändigt, att vi har ett välfungerande system med bilstöd och fordonsanpassning som är kostnadseffektivt, rättssäkert och leder till att fler är självständiga i sin mobilitet. För att uppnå detta menar projektet menar att dels finns ett behov av bättre uppföljning av bilstödet, samt ett omtag i rådande regelverk i stort.

Just nu arbetar en särskild utredare utsedd av regeringen med att se över regelverket för bilstödet och ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter. Utredningen Ett enklare och mer ändamålsenligt bilstöd ska lämna sina förslag senast 30 november i år.

Ta del av rapporten i sin helhet här!