Nya förslag om ändringar i bilstödet

Bilstöd är ett statligt bidrag som inkluderar olika typer av stöd och anpassningar av fordon för vuxna och barn som har en varaktig funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att förflytta sig. Till följd av nya och mer begränsade regler inom bilstöd som infördes 2017 har antalet mottagare av stödet under de senaste åren halverats.

Under 2022 beslutade regeringen till följd av detta att utse en särskild utredning av regelverket för bilstödet och handläggningsprocessen. Syftet har varit att föreslå ett förbättrat regelverk för att förenkla bilstödsprocessen för berörda bidragssökande. Dessutom har man avsett att effektivisera ansvariga myndigheters handläggning av bilstödet. I november presenterades utredningen ”Ett enklare bilstöd” (SOU 2023:81) för regeringen och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall. RBU har varit delaktiga i utredningen i egenskap av experter; inledningsvis genom tidigare förbundsjurist Malin Tjernell Prioset och därefter förbundsordförande Johan Klinthammar.

Förslaget innebär en förenklad ansökningsprocess som snabbare ska beviljas, med bättre ekonomiska förutsättningar för den sökande. Exempelvis fokuserar utredningen på förbättrade möjligheter välja en bil i rimlig prisklass, ett utvecklat inköpsbidrag, ett höjt grundbidrag, ett nytt bidrag till specialanpassade bilbarnstolar och en mer effektiv handläggning av bilstödet. Ytterligare förslag är att låta Trafikverket ta över hela ansvaret för bilstödet, i stället för att som i dagsläget ha det uppdelat mellan Försäkringskassan och Trafikverket.

Mer specifikt föreslås att bilstödet ska bestämmas med utgångspunkt i vad som bedöms vara den lägsta utgiften för inköp och anpassning av en bil så att den kan brukas, med hänsyn till individens funktionsnedsättning. Bilstöd ska lämnas utan särskilt fokus på originalmonterade anordningar. Den sökande medges också större frihet att välja bil. Man föreslår dessutom att bilstöd kan lämnas för inköp av personbil som framförts högst 8000 mil om bilen är lämplig eller är lämplig att anpassa så att den kan brukas av den enskilde, jämfört med den tidigare gränsen på 6000 mil. Eftersom bilens ålder inte har samma självständiga betydelse för bilens skick som bilens mätarställning, dvs. det faktiska slitaget, bör villkoret om bilens ålder upphöra.

Förslaget beräknas utifrån Försäkringskassan senaste prognos kunna implementeras först 2026. Utredningen bedömer att detta kommer innebära ett ökat antal personer som beviljas bilstöd samt högre genomsnittligt ekonomiskt bidrag per ärende. Dessutom skulle förslaget bidra till att Sverige uppnår internationella åtaganden enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

– Genom RBU:s deltagande har vi kunnat lyfta flera av de problem som finns i bilstödet idag. Viktiga punkter för oss som nu är med i utredarens förslag är bland annat att möjligheten till anpassad bilbarnstol som kan flyttas mellan bilar, samt att man ändrar på maxantalet mil till 8000 och i den skrivelsen även tar bort åldersgränsen på fordonet. Att inköpskostnaden av bil dessutom föreslås minska är av stor vikt för många av RBU:s medlemmar, säger Johan Klinthammar, förbundsordförande RBU.